Privacyverklaring

De Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Secretariaat Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie
Noordeindseweg 344
2651 LM Berkel en Rodenrijs
Tel: +31(0)10 - 5113072
Email: i.molenaar@kpnmail.nl
Website: www.molenaarsoudetractoren.nl

Ina Molenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u lid bent van het bestuur van onze stichting, vrijwilliger bent alsmede van individuen en contactpersonen van bedrijven, instellingen en (overheid)organisaties die relevant zijn voor het bereiken van de doelstelling van de stichting. Van bezoekers en geïnteresseerden worden alleen gegevens vastgelegd die door hen aan ons verstrekt zijn.

U hebt deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•        Voor- en achternaam
•        Adresgegevens
•        Telefoonnummer
•        E-mailadres
•        Naam bedrijf, instelling, organisatie waarvoor u contactpersoon bent (indien van toepassing)
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We leggen geen informatie vast waardoor de leeftijd van leden, vrijwilligers en anderen te bepalen is. Dit geldt ook voor personen jonger dan 16 jaar. Ons bestand bevat dus mogelijk informatie van personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via i.molenaar1@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•        Verzenden van informatie samenhangende met de activiteiten van de stichting
•        U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie gebruikt voor de vastlegging en verwerking van de administratie van persoonsgegevens de volgende computerprogramma's of -systemen:
•        Word- cq. Excel sheet, met lokale verwerking

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang de Stichting operationeel is. Bij beëindiging van uw lidmaatschap van het bestuur of uw werkzaamheden als vrijwilliger worden uw gegevens verwijderd indien u daarom verzoekt. Persoonsgegevens van anderen worden verwijderd indien de betreffende persoon daarom verzoekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een verplichting vanuit het museumregister.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar i.molenaar1@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via i.molenaar1@hetnet.nl.